Bioenergi som värmekälla

Användningen av bioenergi som värmekälla betyder att en resurs som tidigare har till en stor del gått i spillo tas istället tillvara för både allmän och privat ekonomisk nytta.En enskild ekonomisk enhet; en villaägare, en boenderättsförening, ett jordbruks- eller industriföretag, eller ett värmebolag använder modern teknologi till att dra nytta av ett billigt, förnybart bränsle. Detta resulterar i privatekonomiskt kostnadsparande. Därtill uppnås betydande miljövänliga fördelar. Att bränna biomassa ökar inte CO2 utsläppen, utan minskar dem genom att ersätta fossila bränslen. Förbränningen av biomasssa är med modern utrustning så effektiv att förbränningen är s.g.s. fullständig och de skadliga utsläppena har minimerats.

Träpellets är ett bränsle med en jämn kvalitet som har möjliggjort förbränningens hög automatiseringsgrad. Logistiskt liknar pellets mycket olja. Därför passar pellets väl till användning även i tätorter. Flis och andra mindre förädlade biobränslen, t.ex. olika biprodukter från växtodling, kan utnytjas i värmeproduktion lokalt. Förbränningen är långt automatiserad även för dem, men de tar mera utrymme i anspråk och lämpar sig därför bättre till glesbygden.