Funktionsprincip pelletsvärme

Träpellets är ett ekonomiskt, miljövänligt och bekvämt bränsle för värmeproduktion. Det produceras av rena biprodukter från den mekaniska träförädlingsindustrin: en pressprodukt gjord av oliga slags spån. Pellets är ett homogent och lätt hanterligt bränsle. Det förmånliga pelletsvärmet med en relativt sett mycket stabil prisutväckling lämpar sig från enskilda villor till värmenät och jorbruks- och industrifastigheter.

 

 

Funktionsprincip

Pelletsvärme lämpar sig till ett vattenburet centralvärmesystem. I centralvärme- angläggningen ingår en brännare, en panna och ett bränslehanteringssystem med bränslebehållare och vid behov en varmvattenackumulatortank. Det finns fabriksgjorda bränslebehållare men det finns även godkända ritningar för behållare som kan enkelt byggas av plywood. När man planerar storleken på en s.k. årssilo, skall man ta i beaktande årsförbrukningen och storleken på minimileverans av bulkvara. Den i pannrummet placerade veckosilon, som fylles manuellt, med en skruv eller pneumatiskt med fläkt/sug får inte överstiga 500liter i volym. Ifall man vill bygga silon själv lönar det sig att bekanta sig noga med en officiellt godkänd instruktion.

Förutom vattenburna centralvärmeanläggningar finns det tillgängliga även pelletskaminer, vars värmedistribution baserar sig vanligen på cirkulation av varmt rumsluft.

Driften av en pelletsvärmeanläggning börjar med att fylla bränslesilon. Till stora s.k. årssilon kan bränslet beställas direkt från en pelletsproducent med leverans med tankbil med inblåsning av pellets i silon. Pellets finns tillgängliga även i storsäckar på c.a. 500kg, som kan beroende på silons modell och läge användas till att fylla på manuellt, med frontlastare eller pneumatiskt (med sug). Pellets kan även köpas i små säckar på c.a. 20kg. Dessa lämpar sig till tillfällig pelletsanvändning.

Från silon går pellets med en skruv eller ett pneumatiskt sug antingen direkt eller via en mellanbehållare till brännaren. Det rekommenderas att en transport skruvs längd inte överstiger 3 meter. Pneumatiskt är det möjligt att förverkliga betydligt längre transportsystem.

I en Velmax- pelletsbrännare faller pellets från inmatnings- och doseringsskruven genom ett dropprör (bakelddämpare) direkt in i brännhuvudet. Förbränningen sker dels i brännröret och dels i pannans brännkammare. För att träd som bränsle har stora mängder förgasbara ämnen behövs det framför allt vertikalt större utrymme i förbränningskammaren än t.ex. med olja. Från brännkammaren förs värmen med rökgaserna till pannans konvektionsdel, där värmen överförs till vattnet i cirkulationssystemet. För varmt hushållsvatten finns en egen slinga i pannans övre del.

Brännarens funktioner styrs av pannans termostat, som startar brännaren när vattentemperaturen i pannan sjunker under det valda värdet. Brännaren stannar också när den önskade temperaturen nås. Både brännaren och pannan behöver service (c.a. 15min) 1-2 gånger i månaden beroende på behovet av värme och värmesystemets installation (t.ex. en eventull ackumulatortank, draget i skorstenen o.d. ). En dragbegränsare i skorstenen är att rekommendera för att ha ett jämnt drag och för att optimera värmeproduktionen. Dragbegränsaren suger direkt från pannrummet bort det drag som är "i överlopp" med tanke på anläggningen och värmeproduktionen. Detta betyder att överloppsluft stör inte brännarens funktion och avkyler inte pannan i onödan.